Dyrekcja Muzeum Historyczno-Archeologicznego

 

 

Od 4 listopada 2019 roku funkcję Dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego pełni

dr Andrzej Przychodni.

 

 

Muzeum zarządza Dyrektor i reprezentuje je na zewnątrz.

Dyrektor jest powołany i odwoływany przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego w trybie określonym w:

 1. ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 2. ustawie z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach
 3. rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz. U. z 2015r., poz. 1298).

 

Dyrektor Muzeum zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny. Do zadań dyrektora Muzeum, w szczególności należy:

 1. kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
 2. opracowanie projektu planu finansowego i jego zmian, realizacja planu finansowego oraz zapewnienie ewidencji rachunkowej i sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
 4. przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
 5. nadzór nad naczelną redakcją wydawnictw muzealnych,
 6. wydawanie regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych,
 7. nadzór nad kontrolą wewnętrzną,
 8. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy,
 9. tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Muzeum,
 10. przestrzeganie dyscypliny finansowej.
   

 

Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora sprawuje Starosta Ostrowiecki.

 

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 08:45:03
Ilość odsłon: 4936

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com