GUS, sprawozdanie o dostepności Muzeum

 

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U. 2019 poz. 1696 zobowiazuje do 31 marca 2021 r., a następnie co kolejne 4 lata, każdy podmiot publiczny musi opracować raport obrazujący przede wszystkim to, jak spełnia minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności opisane w art.  6 ustawy. Raport ten powinien zostać opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danego podmiotu lub jego stronie internetowej, jeśli nie posiada BIP.

 

Sprawozdanie o dostepności Muzeum

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2021-04-12 09:00:59
Ilość odsłon: 1594

do góry

 

 

Zgodnie z art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego, złożony w sekretariacie Muzeum Historyczno-Archeologicznego, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Sudół 135a.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, Muzeum powiadamia o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Muzeum ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Muzeum może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Muzeum, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wyłączeniu jawności podlegają informacje:
stanowiące ochronę życia prywatnego i rodzinnego oraz innych dóbr osobistych:
art. 45 ust. 2, 47, 49 i 51 Konstytucji RP;
art. 23 Kodeksu cywilnego;
art. 27 d Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z  2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn.  zm.) dane dotyczące adresu zamieszkania oraz miejsca położenia nieruchomości osób składających oświadczenie majątkowe.

stanowiące dane osobowe:
art. 4 ust. 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - PDF

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 14:06:40
Ilość odsłon: 4779

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com