Deklaracja dostępności

 

 

 

Deklaracja dostępności

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.
Data publikacji strony internetowej: 2013-08-27.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-08-27
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nowa strona internetowa instytucji jest w trakcie tworzenia. Zostanie ona dostosowana do wymogów ustawowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy promocja@krzemionki.info. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 260 55 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pałac Wielopolskich:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Możliwość wstępu z psem asystującym.

Likwidacji barier związanych z przemieszczaniem się pomiędzy trzema poziomami dokonano poprzez budowę windy w Pałacu Wielopolskich. Zaprojektowano plany tyflograficzne, w tym jeden udźwiękowiony, które ułatwiają poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku. Dzięki tym rozwiązaniom osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zapoznania się z przestrzenią Pałacu Wielopolskich, usłyszą także podstawowe informacje na temat zabytku i prac wykonanych podczas realizacji projektu.

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Możliwość wstępu z psem asystującym.

Do sal wystawowych jest możliwy wjazd wózkiem inwalidzkim. Wystawa jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Osoby z dysfunkcjami mają możliwość dotknięcia replik zabytków podczas zwiedzania nowo wybudowanej wystawy „Władcy Krzemienia”. Powstały napisy z zastosowaniem dużej czcionki i pisma Brajla. Trasa zwiedzania ekspozycji dostosowana jest do rozmiarów wózków inwalidzkich oraz nie występują na niej utrudnienia w postaci nierówności czy barier. Jest ona też udźwiękowiona. Takie rozwiązanie ułatwia też zwiedzanie osobom mającym trudności z czytaniem i rozumieniem treści. Wydzielone zostały strefy aktywne za pomocą farby z granulatem wyczuwalnym pod stopami. W kioskach multimedialnych umieszczono rozszerzoną wersję informacji o ekspozycji dla osób szczególnie zainteresowanych jej tematyką. Zastosowano w nich dużą czcionkę jako ułatwienie dla osób słabowidzących. W budynku wystawowym dostępna jest toaleta dla niepełnosprawnych.

Zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej: powstał specjalny odcinek trasy, umożliwiający osobom na wózkach inwalidzkich zwiedzanie pradziejowych kopalń. Dzięki windzie wybudowanej w obrębie szybu Zenon osoby mające problem z poruszaniem się będą mogły zjechać do kopalni i obejrzeć wyrobiska ukształtowane kilka tysięcy lat temu przez górników krzemienia pasiastego.

 

Dokument utworzył: Kinga Niekurzak
Data utworzenia: 2022-02-18 08:49:50
Ilość odsłon: 1995

do góry

GUS, sprawozdanie o dostepności Muzeum

 

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U. 2019 poz. 1696 zobowiazuje do 31 marca 2021 r., a następnie co kolejne 4 lata, każdy podmiot publiczny musi opracować raport obrazujący przede wszystkim to, jak spełnia minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności opisane w art.  6 ustawy. Raport ten powinien zostać opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danego podmiotu lub jego stronie internetowej, jeśli nie posiada BIP.

 

GUS, sprawozdanie o dostepności Muzeum

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2021-04-13 09:20:39
Ilość odsłon: 1804

do góry

Deklaracja dostępności

 

 

 

Deklaracja dostępności

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.
Data publikacji strony internetowej: 2013-08-27.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-08-27
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nowa strona internetowa instytucji jest w trakcie tworzenia. Zostanie ona dostosowana do wymogów ustawowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy promocja@krzemionki.info. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 330 45 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pałac Wielopolskich:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Brak windy.

Wejście do budynku za pomocą schodów, brak specjalnych dostosowań.

Brak możliwości wstępu z psem asystującym.

Obecnie budynek jest w trakcie prac modernizacyjnych. Po zakończeniu remontu będzie on częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Brak windy.

Brak możliwości wstępu z psem asystującym. 

Do sali wystaw jest możliwy wjazd wózkiem inwalidzkim. W budynku wystawowym dostępna jest toaleta dla niepełnosprawnych.

Zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej przez osoby niepełnosprawne jest niemożliwe.

Obecnie muzeum jest w trakcie prac modernizacyjnych. Po zakończeniu remontu będzie on częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2020-03-31 12:43:54
Ilość odsłon: 2390

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com