Charakter gromadzonych zbiorów

 

 

Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

1) archiwalia, materiały pomocnicze, w szczególności: dokumenty piśmiennicze, kartograficzne i ikonograficzne dotyczące miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i miejscowości powiatu ostrowieckiego;

2) dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej;

3) pamiątki historyczne, w tym militaria, mundury, sztandary, pieczęcie, ordery, medale, odznaki, odznaczenia miejskie i korporacyjne;

4) wytwory sztuki ludowej i rękodzieła oraz inne obiekty etnograficzne;

5) przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne, działalność najwybitniejszych obywateli miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i powiatu ostrowieckiego

6) zabytki związane z dziedzictwem archeologicznym obszaru powiatu ostrowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem pradziejowych kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach.
 

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 09:18:21
Ilość odsłon: 10127

do góry

Wykonanie i zabudowa planowanego punktu kasowego i sprzedaży pamiątek

 

 

 Przedmiotem zapytania jest wykonanie i zabudowa planowanego punktu kasowego i sprzedaży pamiątek budynku obsługi ruchu turystycznego Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki”.

Oferty należy składać do dnia 27 lipca 2021 do godziny 12.00 na adres przetargi@muzeumostrowiec.pl .

 

Zapytanie ofertowe

 

Zdjęcia poglądowe

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2021-07-21 15:25:57
Ilość odsłon: 9335

do góry

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu

 

 

 Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.

Oferty należy składać do 6 października 2021 roku do godziny 11:00.
Termin wykonania zamówienia to 17 grudnia 2021 roku.
UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert do 7 października 2021 roku.
 
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00192354/01 z dnia 24 września 2021 r.)
Zamawiający – Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. t.j. 2021 poz. 1129 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę dla:
Części 1 – 28.028,90 zł brutto,
Części 2 – 10.6258,42 zł brutto,
Części 3 – 62.930,00 zł brutto,
Części 4 – 33.449,97 zł brutto,
Części 5 – 34.186,74 zł brutto.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ wersja edytowalna

 

SWZ

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

 

Informacja o zmianie terminów, zmianie treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

 

SWZ po uwzględnieniu zmian z 30.09.2021

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2021-09-24 16:15:48
Ilość odsłon: 8393

do góry

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego

 

 

Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego informuje, że w toku przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego księgowego, do zatrudnienia na ww. stanowisku wybrana została Pani Małgorzata Bartkiewicz zamieszkała w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 

Uzasadnienie:

Pani Małgorzata Bartkiewicz jako jedyna złożyła ofertę na ww. stanowisko. Pani Bartkiewicz spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada odpowiednie kwalifikację, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe, potwierdzone złożonymi dokumentami.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2015-01-28 13:00:25
Ilość odsłon: 5638

do góry

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze na stanowisko głównego księgowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 

Ogłoszenie o naborze

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2015-11-02 08:57:11
Ilość odsłon: 5332

do góry

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Główny specjalista ds. rozwoju infrastruktury i promocji muzeum

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze na stanowisko Głównego specjalisty ds. rozwoju infrastruktury i promocji muzeum.

 

Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego informuje, że w toku przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego specjalisty do zatrudnienia na ww. stanowisku wybrany został Pan Paweł Urban zamieszkały w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Uzasadnienie:

Pan Paweł Urban został wybrany w toku dwuetapowego postępowania konkursowego spośród trzech osób kandydujących na stanowisko głównego specjalisty. Pan Urban spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada odpowiednie kwalifikację, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe, potwierdzone złożonymi dokumentami.

 

 

Ogłoszenie o naborze

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2016-01-26 09:14:37
Ilość odsłon: 5055

do góry

Wyniki naboru na stanowisko głównego księgowego

 

 

Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego informuje, że w toku przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego księgowego, do zatrudnienia na ww. stanowisku wybrany został Pan Waldemar Kurek zamieszkały w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 

Uzasadnienie:

Pan Waldemar Kurek został wybrany w toku dwuetapowego postępowania konkursowego spośród sześciu osób kandydujących na stanowisko głównego księgowego. Pan Kurek spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada odpowiednie kwalifikację, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe, potwierdzone złożonymi dokumentami.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2015-12-01 13:42:21
Ilość odsłon: 5003

do góry

Statut Muzeum Historyczno-Archeologicznego

 

 

Aktualny Statut Muzeum Historyczno-Archeologicznego został nadany Uchwałą Nr LII/310/2021 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 grudnia 2021 roku

 

 

Obowiązujący Statut do pobrania w formacie PDF

 

Statut MH-A

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 10:29:07
Ilość odsłon: 4590

do góry

Struktura organizacyjna

 

 

Struktura organizacyjna Muzeum Historyczno-Archeologicznego wynika z postanowień rozdziału III Statutu Muzeum oraz Regulaminu Organizacyjnego uchwalonego Uchwałą nr XXVIII/172/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 10 maja 2016 roku.

 

Regulamin Organizacyjny określa strukturę organizacyjną Muzeum, rozdział kompetencji, podległość służbową oraz zakresy obowiązków i odpowiedzialności w poszczególnych komórkach organizacyjnych i na samodzielnych stanowiskach pracy. Graficzną część Regulaminu stanowi Schemat Organizacyjny.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 13:14:09
Ilość odsłon: 4527

do góry

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych tabliczek i planów tyflograficznych dla osób niepełnosprawnych

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych tabliczek i planów tyflograficznych dla osób niepełnosprawnych w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
 
Oferty należy składać do 30 listopada 2021 roku do godziny 11:00.
Termin wykonania zamówienia to 30 kwietnia 2022 roku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ wersja edytowalna

 

Załącznik nr 4 do SWZ

 

SWZ z załącznikami

 

Informacja o kwocie

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 3 zamówienia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 1, 2, 4 i 5 zamówienia

 

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2021-11-16 18:00:01
Ilość odsłon: 4461

do góry

Informacje teleadresowe

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sudół 135 a
tel. 41 260 55 51 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
e-mail: sekretariat@krzemionki.info

Adres na platformie ePUAP
krzemionki/SkrytkaESP

 

 

Siedziby Muzeum
 

Pałac Wielopolskich w Częstocicach
ul. Świętokrzyska 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax: 41 265 36 51
e-mail:   biuro@muzeumostrowiec.pl - adres e-mail tymczasowo nieczynny; wszelkie sprawy należy kierować na sekretariat@krzemionki.info
internet: www.muzeumostrowiec.pl
                

 

Dyrektor - dr Andrzej Przychodni

dyrektor@muzeumostrowiec.pl

Dział Księgowości - główny księgowy 

ksiegowosc@muzeumostrowiec.pl
Kadry kadry@krzemionki.info
Dział Historii  historia@muzeumostrowiec.pl

Dział Sztuki, Główny Inwentaryzator   

sztuka@muzeumostrowiec.pl
Biblioteka  biblioteka@muzeumostrowiec.pl
Dział Naukowo-Edukacyjny  edukacja@muzeumostrowiec.pl

Dział Promocji

promocja@krzemionki.info
magda.glab@muzeumostrowiec.pl

Specjalista ds. inwestycji pawel.urban@muzeumostrowiec.pl
 
 
 

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki 
Sudół 135 a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.41 260 55 50 (rezerwacja), 41 260 55 51, 41 260 55 52, 41 260 55 53 
e-mail: sekretariat@krzemionki.info
internet: www.krzemionki.pl

 

Dział Archeologii 

artur.archeo@krzemionki.info
kamil.archeo@krzemionki.info
szymon.archeo@krzemionki.info

Referat Przyrody 

magda.rp@krzemionki.info

Dział Promocji 

promocja@krzemionki.info
magda.glab@muzeumostrowiec.pl

Przewodnicy 

przewodnicy@krzemionki.info
Rezerwacje rezerwacje@krzemionki.info

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 14:49:09
Ilość odsłon: 4371

do góry

Dane kontaktowe i godziny otwarcia

 

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim


Sudół 135 a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 41 330 45 50
e-mail:   sekretariat@krzemionki.info
internet: www.muzeumostrowiec.pl
www.krzemionki.pl

NIP 6611033606
REGON 291233313

 

 

SIEDZIBY MUZEUM

 

Pałac Wielopolskich w Częstocicach
ul. Świętokrzyska 37
tel./fax: 41 265 36 51
e-mail:   biuro@muzeumostrowiec.pl - adres e-mail tymczasowo nieczynny; wszelkie sprawy należy kierować na sekretariat@krzemionki.info
internet: www.muzeumostrowiec.pl

Od 1 lutego 2018r. Muzeum jest nieczynne dla Zwiedzających z powodu remontu.

godziny otwarcia:


Poniedziałek - Piątek od 9.00-15:30
Sobota: od 9.00- 15.00
Niedziela: od 11.00 do 16.00

 

 

 

 

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki
Sudół 135 a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.:41 33 04 550
e-mail: sekretariat@krzemionki.info
www.krzemionki.pl

 

Od 16 października 2019 r. trasa turystyczna Muzeum jest niedostępna dla Zwiedzających z powodu remontu. Zapraszamy do oglądania wystaw.

godziny otwarcia:


od maja do września
Poniedziałek - Piątek od 9:00 - 18:00
Sobota - Niedziela od 10:00 - 18:00

 

październik, kwiecień
  Codziennie od 9:00 - 17:00

 

od listopada do marca
Codziennie od 8:00 - 16:00

 

 

 

 

Strona Muzeum - Krzemionki

 

Strona Muzeum - Pałac Wielopolskich

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-07 14:01:12
Ilość odsłon: 4365

do góry

Działy Muzeum Historyczno-Archeologicznego

 

 

W skład Muzeum wchodzą:

 1. Pałac Wielopolskich w Częstocicach
 2. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki


W Muzeum występują następujące samodzielne stanowiska pracy i komórki organizacyjne:

 

a) Główny Księgowy,
b) Główny Inwentaryzator (GI),
c) Dział Archeologii (AR),
d) Dział Historii (HI),
e) Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego (SR),
f) Dział Naukowo – Edukacyjny (NE),
g) Dział Promocji (PR),
h) Dział Obsługi Ruchu Turystycznego (RT),
i) Dział Administracyjno - Techniczny (AT),
j) Referat Przyrodniczy,
k) Referat Finansowy.

Ponadto w Muzeum funkcjonują:

a) Archiwum Zakładowe,
b) Biblioteka,
c) Magazyn Muzealiów.

Przy Muzeum działa Rada Muzeum (RM) jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrektora, sprawujący nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum celów statutowych.

W Muzeum działa stała Komisja Kwalifikowania, Wyceny i Zakupu Zabytków.

 

Kompetencje poszczególnych Działów Muzeum wymienione są w Regulaminie Organizacyjnym.

 

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 13:46:52
Ilość odsłon: 4112

do góry

Dyrekcja Muzeum Historyczno-Archeologicznego

 

 

Od 4 listopada 2019 roku funkcję Dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego pełni

dr Andrzej Przychodni.

 

 

Muzeum zarządza Dyrektor i reprezentuje je na zewnątrz.

Dyrektor jest powołany i odwoływany przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego w trybie określonym w:

 1. ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 2. ustawie z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach
 3. rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz. U. z 2015r., poz. 1298).

 

Dyrektor Muzeum zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny. Do zadań dyrektora Muzeum, w szczególności należy:

 1. kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
 2. opracowanie projektu planu finansowego i jego zmian, realizacja planu finansowego oraz zapewnienie ewidencji rachunkowej i sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
 4. przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
 5. nadzór nad naczelną redakcją wydawnictw muzealnych,
 6. wydawanie regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych,
 7. nadzór nad kontrolą wewnętrzną,
 8. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy,
 9. tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Muzeum,
 10. przestrzeganie dyscypliny finansowej.
   

 

Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora sprawuje Starosta Ostrowiecki.

 

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 08:45:03
Ilość odsłon: 4080

do góry

 

 

Zgodnie z art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego, złożony w sekretariacie Muzeum Historyczno-Archeologicznego, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Sudół 135a.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, Muzeum powiadamia o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Muzeum ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Muzeum może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Muzeum, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wyłączeniu jawności podlegają informacje:
stanowiące ochronę życia prywatnego i rodzinnego oraz innych dóbr osobistych:
art. 45 ust. 2, 47, 49 i 51 Konstytucji RP;
art. 23 Kodeksu cywilnego;
art. 27 d Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z  2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn.  zm.) dane dotyczące adresu zamieszkania oraz miejsca położenia nieruchomości osób składających oświadczenie majątkowe.

stanowiące dane osobowe:
art. 4 ust. 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - PDF

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 14:06:40
Ilość odsłon: 4033

do góry

Majątek i finanse

 

 

Nad mieniem Muzeum czuwa i jest za nie odpowiedzialny Dyrektor Muzeum.

 

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych upoważniony jest dyrektor. Dyrektor może ustanawiać pełonomocników do dokonywania czynności prawnych w mieniu Muzeum określając zakres pełnomocnictwa.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 13:26:42
Ilość odsłon: 3991

do góry

Organy doradcze - Rada Muzeum

 

 

Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w której skład wchodzi 8 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Powiatu Ostrowieckiego. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy roku o muzeach z dnia 21 listopada 1996.

Skład Rady Muzeum powołano Uchwała Nr XIII/57/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w składzie Rady Muzeum przy Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Skład Rady Muzeum

 1. Andrzej Jabłoński - przedstawiciel organizatora Muzeum
 2. Piotr Mrugała - przedstawiciel organizatora Muzeum
 3. Krystyna Żurek - przedstawiciel Gminy Bodzechów
 4. Krystyna Pyżewicz - przedstawiciel Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
 5. Wojciech Borkowski - przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich
 6. Zenon Duda - przedstawiciel dyrektora Muzeum
 7. Jan Główka - Dyrektor Muzeum Historii Kielc
 8. Zbigniew Pękala

 

W statucie Muzeum przewidziana została możliwość działania w Muzeum kolegiów doradczych, które są zespołami doradców Dyrektora Muzeum w zakresie jego działalności, utworzonych na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 09:23:53
Ilość odsłon: 3978

do góry

Regulamin Organizacyjny

 

 

Regulamin Organizacyjny do pobrania w formacie PDF

 

Regulamin Organizacyjny

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 13:38:31
Ilość odsłon: 3948

do góry

Organy zarządzające

 

 

Nadzór nad Muzeum sprawuje Powiat Ostrowiecki z zastrzeżeniem uprawnień Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynikających z ustawy o muzeach i Umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zawartej w dniu 20 grudnia 2021 r.

 

Muzeum kieruje, zarządza oraz reprezentuje Dyrektor Muzeum powołany i odwoływany przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego w trybie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora sprawuje Starosta Ostrowiecki.

 

 

 

 

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 09:45:19
Ilość odsłon: 3938

do góry

Ceny biletów

 

 

 Aktualne ceny biletów na stonach internetowych Muzeum

 

Informacja dla turystów - Krzemionki

 

Informacja dla turystów - Pałac Wielopolskich

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 09:00:40
Ilość odsłon: 3917

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com