Schemat Organizacyjny

 

 

Schemat graficzny obrazujący strukturę organizacyjną Muzeum Historyczno-Archeologicznego - w formacie PDF

 

Schemat Organizacyjny

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 09:27:53
Ilość odsłon: 3831

do góry

Status prawny

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim jest samorządową instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i Powiatu Ostrowieckiego, posiadającą osobowość prawną i działającą w szczególnosci na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902, z 2021 r. poz. 1641)
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)
 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038)
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927)
 5. ustawy z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217)
 6. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954)
 7. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718)
 8. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
 9. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2)
 10. umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zawartej w dniu 20 grudnia 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatem Ostrowieckim
 11. statutu muzeum stanowiącym załącznik do Uchwały nr LII/310/2021 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 grudnia 2021 roku.

 

Treść statutu dostępna jest w zakładce STATUT.

Nadzór nad Muzeum sprawuje Powiat Ostrowiecki z zastrzeżeniem uprawnień Ministra wynikających z ustawy o muzeach i Umowy

Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Powiat Ostrowiecki w uzgodnieniu z Ministrem w trybie i na zasadach przewidzianym w obowiązujących przepisach.

Muzeum jest kontynuatorem Muzeum Regionalnego, założonego na podstawie uchwały Nr 35/124/70 z dnia 25 września 1970 roku Prezydium Rady Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 09:19:24
Ilość odsłon: 3785

do góry

Usługa ochrony obiektów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

Zapraszamy do składania ofert na ochronę obiektów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku 2022.

 
Termin składania ofert: 17.12.2020 r. godz. 12:00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ

 

Załącznik nr 1 do SWZ

 

Załącznik nr 2 do SWZ

 

Załącznik nr 3 do SWZ

 

Załącznik nr 4 do SWZ

 

Załącznik nr 5 do SWZ

 

Załącznik nr 6 do SWZ

 

Załącznik nr 7 do SWZ

 

Załącznik nr 8 do SWZ

 

Załącznik nr 9 do SWZ

 

Załącznik nr 10 do SWZ

 

SWZ z załącznikami

 

Informacja o kwocie

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dokument utworzył: Maciej Jaśkiewicz
Data utworzenia: 2021-12-09 13:41:26
Ilość odsłon: 3776

do góry

Wpisy do rejestrów

 

 

Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Powiat Ostrowiecki, pod numerem 1/1999 z dnia 11 stycznia 1999 roku.

 

Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod numerem PRM/68/01 z dnia 14 grudnia 2001 roku.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 09:22:10
Ilość odsłon: 3758

do góry

Zasady finansowania

 

 

Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

Działalność Muzeum finansowana jest:

 1. z dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora,
 2. z dotacji celowych otrzymanych od Organizatora,
 3. z wpływów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków,
 4. z wpływów z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych,
 5. ze środków otrzymanych od osób fizycznych oraz osób prawnych,
 6. ze środków pochodzących z innych źródeł.

 

Wysokość rocznej dotacji na działalność Muzeum ustalana jest przez Organizatora. 

 

 

 

Muzeum może prowadzić jako dodatkową, działalność gospodarczą w celu sfinansowania działalności statutowej według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności w zakresie:

 1. sprzedaży wydawnictw, pamiątek, wyrobów i produktów regionalnych oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych, zarówno własnych jak obcych,
 2. wynajmu nieruchomości,
 3. wypożyczania sprzętu i innych ruchomości będących w dyspozycji Muzeum,
 4. usług związanych z obsługą ruchu turystycznego,
 5. usług w zakresie małej gastronomii (handel detaliczny i gastronomiczny),
 6. usług reklamowych i sponoringu,
 7. wykonywania ekspertyz oraz zleconych nadzorów archeologicznych.

 

Do składania oświadczeń w imieniu Muzeum w zakresie jego praw i obowiązków finasowych i majątkowych upoważniony jest dyrektor.

Za przestrzeganie dyscypliny finansowej odpowiada Dyrektor Muzeum, który zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Organizatorowi.

 

 

Główny Księgowy Muzeum

Waldemar Kurek  ksiegowosc@muzeumostrowiec.pl

 

 

 

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 10:35:01
Ilość odsłon: 3754

do góry

Informacje o posiadanym przez Muzeum majątku

 

 

Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.


Muzeum jest wieczystym użytkownikiem:

- gruntu działki nr 24/2 przy ul. Świętokrzyskiej 37 w Ostrowcu Świętokrzyskim

- gruntu działki nr 824, 826/1, 826/2, 828, 832, 834 oraz 836 w Sudole, gmina Bodzechów, pow. ostrowiecki

- gruntu działki 267/2 oraz 1152/2 w Sudole, gmina Bodzechów, pow. ostrowiecki

 

Muzeum jest właścicielem budynków usytuowanych na w/w działkach. Muzeum jest właścicielem posiadanego wyposażenia oraz posiadanych eksponatów stanowiących dobro społeczne.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 08:28:28
Ilość odsłon: 3517

do góry

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystent muzealny

 

 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania na stanowisko asystenta muzealnego w Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Poniżej znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje oraz wymagania stawiane wobec kandydatów.

 

ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent Muzealny

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-03-08 14:31:22
Ilość odsłon: 3129

do góry

Zapytanie ofertowe na dostawę gazu do instalacji

 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa gazu propan do instalaci Rezerwatu Krzemionki

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz ofertowy

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dokument utworzył: Maciej Jaśkiewicz
Data utworzenia: 2022-01-24 15:05:54
Ilość odsłon: 3040

do góry

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent Muzealny

 

 

 

 

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko Asystenta Muzealny.

Poniżej znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje oraz wymagania stawiane wobec kandydatów.

 

 

Ogłoszenie o naborze - Asystent Muzealny

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-04-09 12:47:37
Ilość odsłon: 3036

do góry

Ogłoszenie o konkursie o naborze na kandydata na Dyrektora Muzeum

 

 

Uchwała Nr 120/2019 Zarządu Powiatu z 13.06.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

Uchwała Zarzadu Powiatu o konkursie na dyrektora Muzeum

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-06-18 08:32:38
Ilość odsłon: 2772

do góry

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
 
Oferty należy składać do 23 lutego 2022 roku do godziny 11:00.
Termin wykonania zamówienia to 31 maja 2022 roku.
 
UWAGA! Nowy termin składania ofert to 28 lutego 2022 roku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ wersja edytowalna

 

SWZ

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 1, 2, 3 i 4 zamówienia

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2022-02-11 15:57:29
Ilość odsłon: 2425

do góry

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Asystent muzealny w Dziale Archeologii

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i aplikowania na stanowisko Asystent muzealny w Dziale Archeologii.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent muzealny w Dziale Archeologii

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2020-01-27 11:18:10
Ilość odsłon: 2235

do góry

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń dźwigowych

 

 

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń dźwigowych (przegląd i konserwacja dźwigów osobowych) w obiektach Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, tj. Pałacu Wielopolskich i pawilonie naszybowym Zenon w Krzemionkach.
 
Oferty należy składać do dnia 22 marca 2022 r. do godziny 11.00.
 

 

Zaproszenie do składania ofert z załącznikami

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2022-03-14 15:59:15
Ilość odsłon: 2196

do góry

Wyniki naboru na stanowisko Asystent muzealny w Dziale Archeologii

 

 

Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w toku naboru na stanowisko Asystent muzealny w Dziale Archeologii wymagane dokumenty złożyli: Tadeusz Wiśniewski, dr Szymon Franciszek Modzelewski.

Do zatrudnienia na ww. stanowisku wybrany został Pan dr Szymon Franciszek Modzelewski

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2020-02-28 10:19:19
Ilość odsłon: 2095

do góry

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń dźwigowych

 

 

Ponownie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń dźwigowych (przegląd i konserwacja dźwigów osobowych) w obiektach Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, tj. Pałacu Wielopolskich i pawilonie naszybowym Zenon w Krzemionkach.

 
Oferty należy składać do dnia 6 kwietnia 2022 r. do godziny 11.00.

 

Zaproszenie do składania ofert z załącznikami

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2022-03-28 09:05:54
Ilość odsłon: 2001

do góry

Klauzula informacyjna

 

 

Szanowni Państwo,
od 25 maja 2018 roku stosowane jest unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane w Polsce jako RODO. Celem RODO jest wprowadzenie nowych zasad i ujednolicenie sposobu przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Poniżej przekazujemy Państwu najważniejsze informacje opisujące zasady przetwarzania Państwa danych osobowych w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim.


Ponadto informujemy, iż funkcję Inspektora Ochrony Danych w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim pełni Pan Michał Broda, adres e-mail: iod@muzeumostrowiec.pl
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów i kontrahentów

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zamówieniach publicznych

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w korespondencji

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2019-11-08 11:39:24
Ilość odsłon: 1588

do góry

Deklaracja dostępności

 

 

 

Deklaracja dostępności

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.
Data publikacji strony internetowej: 2013-08-27.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-08-27
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nowa strona internetowa instytucji jest w trakcie tworzenia. Zostanie ona dostosowana do wymogów ustawowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy promocja@krzemionki.info. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 330 45 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pałac Wielopolskich:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Brak windy.

Wejście do budynku za pomocą schodów, brak specjalnych dostosowań.

Brak możliwości wstępu z psem asystującym.

Obecnie budynek jest w trakcie prac modernizacyjnych. Po zakończeniu remontu będzie on częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Brak windy.

Brak możliwości wstępu z psem asystującym. 

Do sali wystaw jest możliwy wjazd wózkiem inwalidzkim. W budynku wystawowym dostępna jest toaleta dla niepełnosprawnych.

Zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej przez osoby niepełnosprawne jest niemożliwe.

Obecnie muzeum jest w trakcie prac modernizacyjnych. Po zakończeniu remontu będzie on częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2020-03-31 12:43:54
Ilość odsłon: 1565

do góry

Wykonanie projektu, założenie i pomiar zerowy linii obserwacyjnej dla wyrobisk podziemnej trasy turystycznej

 

 

Zapraszamy wykonawców do składania ofert w postępowaniu przedmiotem, którego jest wykonanie projektu, założenie i pomiar zerowy linii obserwacyjnej dla wyrobisk podziemnej trasy turystycznej w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie "Krzemionki".

Oferty można składać do 13 czerwca 2022 roku do godziny 10:00.

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz ofertowy

 

Dokument utworzył: Maciej Jaśkiewicz
Data utworzenia: 2022-06-02 13:37:50
Ilość odsłon: 1047

do góry

GUS, sprawozdanie o dostepności Muzeum

 

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U. 2019 poz. 1696 zobowiazuje do 31 marca 2021 r., a następnie co kolejne 4 lata, każdy podmiot publiczny musi opracować raport obrazujący przede wszystkim to, jak spełnia minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności opisane w art.  6 ustawy. Raport ten powinien zostać opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danego podmiotu lub jego stronie internetowej, jeśli nie posiada BIP.

 

GUS, sprawozdanie o dostepności Muzeum

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2021-04-13 09:20:39
Ilość odsłon: 978

do góry

Plan finansowo-rzeczowy na rok 2021

 

 

Plan finansowo-rzeczowy Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok 2021

 

Plan finansowo-rzeczowy MHA 2021

 

Dokument utworzył: Kinga Niekurzak
Data utworzenia: 2021-03-24 14:37:03
Ilość odsłon: 855

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com